Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Přehled o přijímání

Pozvánka pro některé uchazeče

Hodnocení všech uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení
Nejčastější nedostatky:
Není zapsána přihláška: Z přihlášky není zřejmé, ke kterému ŠVP se uchazeč hlásí
Není uveden prospěch: Údaje o prospěchu nejsou ověřeny, ale jen zpravidla zkopírovány
Není uveden výsledek JPZ: není k přihlášce přiložen Výpis výsledků didaktických testů Jednotné přijímací zkoušky 
Seznam přijatých uchazečů

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - docx
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - pdf


Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

(9/2022)

Čl. 1

Přihlášky ke vzdělávání v 1. ročníku na školní rok 2022/2023 do denní formy vzdělávání přijímá škola od 16. 5. 2022 do 19. 8. 2022. K přihlášce je nutné přiložit výsledky Jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášku s doklady je možné poslat poštou na adresu Obchodní akademie Vinohradská, Vinohradská 38/1971, 120 00 Praha 2 nebo doručit osobně do sekretariátu školy ve 2. patře budovy v pracovní dny v období prázdnin od 8:30 do 11:30 hodin, mimo období prázdnin od 8:30 do 15:30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí budou zveřejňována na webových stránkách školy průběžně počínaje dnem 31. 5. 2022 a konče dnem 31. 8. 2022. Budou přijímáni uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, vždy do naplnění kapacity 1. ročníku v jednotlivých školních vzdělávacích programech (ŠVP), zahrnují se všechny přihlášky doručené do předcházejícího dne.

Uchazečům, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, budou rozhodnutí o nepřijetí zasílána neprodleně.

Čl. 2

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů podle oborů vzdělání a zaměření školních vzdělávacích programů (ŠVP) celkem ve všech kolech:

78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP: Ekonomické lyceum.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30 (1 třída).

63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP: OA-Ekonomika a podnikání v Evropské unii,

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60 (2 třídy).

63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP: OA-Cestovní ruch.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60 (2 třídy).

Celkový počet přijímaných uchazečů je nejvýše 150, celkový počet otevíraných tříd je 5. Ve 2. kole přijímacího řízení budou obsazována místa, která zůstanou volná po uzavření 1. kola přijímacího řízení. Počet volných míst se průběžně mění tak, jak uchazeči odevzdávají nebo berou zpět zápisové lístky. Aktuální informaci o přijímání uchazečů a o počtu volných míst škola zveřejňuje na svých webových stránkách www.oavin.cz.

Čl. 3

Prvním kritériem přijímacího řízení jsou výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Hranice úspěšnosti v jednotné příjímací zkoušce je získání nejméně 30 bodů celkem (z obou předmětů dohromady). Uchazeč doloží k přihlášce Výpis výsledků didaktických testů Jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou vydaný CERMATem, Uchazeč, který nekonal Jednotnou přijímací zkoušku a tuto skutečnost při podání přihlášky doloží, vykoná jeden didaktický test z češtiny a jeden didaktický test z matematiky v pátek dne 27. 5. 2022 od 8:00 hodin v budově školy, nebo ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 8:00 hodin v budově školy, nebo ve čtvrtek dne 26. 8. 2022 od 10:00 hodin v budově školy (podle data podání přihlášky) uchazeči se nahlásí v sekretariátu školy ve 2. patře.

Čl. 4

Druhým kritériem přijímacího řízení je hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. V souladu s vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, se do průměru nezahrnuje klasifikace na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a zaokrouhlí se matematicky na dvě desetinná místa. Průměrný prospěch se převede na bodové hodnocení takto:

a)  Pokud je průměrný prospěch uchazeče menší nebo roven 2,40, převede se na bodové hodnocení lineárně tak, že průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 100 bodů a průměrnému prospěchu 2,40 odpovídá 0 bodů. Funkce, která tuto závislost popisuje, je jen je stažení v obou výše uvedených dokumentech.

b)  Pokud je průměrný prospěch uchazeče větší než 2,40, jeho bodové hodnocení je 0 bodů.

Druhé kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Čl. 5

Uchazeči, kteří splnili hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce, budou přijímáni na základě váženého aritmetického průměru vypočteného z prvního a z druhého kritéria, a to až do naplnění předpokládaného počtu uchazečů. V případě, že by stejného váženého aritmetického průměru dosáhlo více uchazečů, jejich pořadí se stanoví podle průměrného prospěchu podle čl. 4, v případě stejného průměrného prospěchu dále podle průměru známek na vysvědčení v předmětech český jazyk, matematika a povinné cizí jazyky.

Čl. 6

Vzor přihlášky je možné získat na webových stránkách školy www.oavin.cz v sekci Uchazeči/Přijímací řízení (http://www.oavin.cz/Prijimaci-rizeni). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není třeba.

Čl. 7

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy a na vývěsce školy, registrační číslo je uchazeči přiděleno při osobním podání přihlášky nebo je k vyzvednutí v sekretariátu školy.

Čl. 8

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ani náhradní zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem v den konání náhradní přijímací zkoušky ihned po náhradní zkoušce ze vzdělávacího oboru Matematika. Hranice úspěšnosti v redukované jednotné příjímací zkoušce nebo v redukované náhradní přijímací zkoušce je získání nejméně 20 bodů.

Čl. 9

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy podle § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

V Praze dne 16. 5. 2022

  RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel


Další informace a formuláře