Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Počty přihlášených uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:
Obchodní akademie - ekonomika a podnikání v EU 230
Obchodní akademie - cestovní ruch 149
Ekonomické lyceum  57

Didaktické testy z matematiky a z českého jazyka Jednotné přijímací zkoušky se budou, dle opatření MŠMT, konat ve dnech 3. a 4. května 2021 (změna termínu). Zákonným zástupcům, kteří uvedli na přihlášku čitelně e-mail, byly elektronicky poslány pozvánky dne 17. 3. 2021, někteří možná obdrželi stejnou pozvánku dvakrát. Všechny pozvánky k přijímací zkoušce byly k 24. 3. 2021 odeslány doporučeným dopisem.

Důležitá informace pro účastníky zkoušky:
Podle Mimořádného opatření  č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
I.
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
II.
Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.Další informace pro účastníky přijímací zkoušky:
V Obchodní akademii Vinohradská nebude prováděno testování uchazečů. Uchazeč bez dokladu nebude k Jednotné přijímací zkoušce připuštěn,  pokud ho zákonní zástupci do 3 dnů omluví, zúčastní se Jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Mezi didaktickým testem z matematiky a didaktickým testem z českého jazyka je přestávka, během které se uchazeči budou zdržovat pod dohledem v prostorách školy. Pokud si zákonní zástupci přejí, aby uchazeči mohli opustit školu, musí jim dát k tomu písemný souhlas, který při opuštění budovy uchazeči odevzdají ve vrátnici v přízemí.

Další informace a formuláře

Vytisknout