Podpora poskytovaná žákům OA Vinohradská mimo výuku v 1. pololetí šk. roku 2017/18

Podpora je určena pro kohokoliv ze 462 žáků školy a konzultace v daném období poskytovalo 43 učitelů,  a to jednak žákům nadaným, jednak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celkem 27 žáků nadaných využilo konzultace 95 x, z toho 73 x mimo výuku a 22 x při výuce. Např. 30 x se 11 žáků během konzultací se dvěma vyučujícími PEK zaměřilo na zdokonalování dovedností a znalostí psaní na počítači, aby žáci úspěšně zvládli státní zkoušky psaní.

Tři žákyně 4. ročníku se zapojily do soutěže Ekonomický tým, a to i v celopražské soutěži a v celostátním finále. Konzultace jim 45 x opakovaně poskytovalo šest vyučujících (EKO, CJL, ITE).

Podpora byla zaměřena i na další soutěže (např. ANJ, MD_D, Modelové zasedání institucí EU) a na podrobnější výklad ekonomických pojmů, na programu Erasmus a na projekty v 2. a 3. L.

Neméně důležitá je však i podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří z nich mají vypracován plán pedagogické podpory, jiní žáci byli např. dlouhodobě nemocní nebo nepochopili látku během výkladu či si potřebovali ujasnit pojmy…

Vyučující těmto žákům doporučili nebo nabídli konzultace 530 x, ale 241 x se žáci na konzultace nedostavili (někteří s omluvou, jiní bez omluvy). Podpora tedy byla reálně poskytnuta 289 x, a to individuálně nebo hromadně a jednorázově či opakovaně, a týkala se 148 žáků, což je 32 % z celkového počtu 462 žáků naší školy.

Z podrobnější analýzy vyplývá, že 36 x byla podpora poskytnuta 12 žákům s plánem pedagogické podpory, opět jednorázově či opakovaně. Jedna žákyně s diagnostikovanou dyskalkulií byla pozvána na konzultaci  v matematice 17 x, ale podporu nevyužila ani jednou, naopak jiná žákyně 22 x konzultovala s šesti vyučujícími.

A jaký byl obsah konzultaci? Vyučující např. opakovali a procvičovali probranou látku před kompozicí, testem, znovu vykládali základy učiva, které by žáci na střední škole měli znát už ze základní školy, procvičovali příklady, žáci mohli trénovat opis, vyžádat si další rozbor nepochopeného učiva či podrobnou analýzu chyb v testu, doplnit si s učitelem zameškanou látku. Některé konzultace se věnovaly i strategiím učení, vedení zápisků, zefektivnění domácí přípravy nebo doklasifikacím.

 - PhDr. Naděžda Fuková, výchovná poradkyně -

Vytisknout